Indkaldelse til generalforsamling 31. marts 2020

Bestyrelse for Odense Symfoniorkesters Venner indkalder hermed til generalforsamling ifølge foreningens vedtægter §4.:

”Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.”

Bemærk:
”§3. Stk2. Medlemsrettigheder forudsætter, at medlemskontingentet er betalt.” Dvs. at deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at der er betalt forfaldne kontingenter.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 i Odense Symfoniorkesters kantine.

Praktisk info: Der er indgang for medlemmerne ved at fremmøde ved personaleindgangen på bagsiden af koncerthuset mellem 18.30 og 19.00. Der er 1 etage op til kantinen – elevator mulig.

Ved senere ankomst, venligst anvend dørtelefonen.

Efter generalforsamlingen vil Odense Symfoniorkester give et musikalsk indslag.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget for indeværende år

6. Fastsættelse af årskontingent for det kommende kalenderår

7. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer

8. Orientering fra Odense Symfoniorkester

9. Valg af formand

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af suppleanter til bestyrelsen

12. Valg af revisorer

13. Valg af revisorsuppleant

14. Eventuelt

Bemærkninger til dagsorden:

Ad 4. I §6, stk. 1 præciseres det, at regnskabet for stiftende år 2019 indlemmes i regnskabsår 2020.

Ad 5. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år 2020.

Ad 6. Bestyrelsen foreslår, at fastholde årskontingentet for 2021 på kr. 150,00 pr. medlem.

Ad 7. Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet, skal skriftligt/digitalt pr. email være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. (Se bestyrelsens mail adresser nedenfor)

Ad 9. Formanden vælges for to år i ulige år – ingen valg i 2020.

Ad 10. Tinna Kruse og Søren Gersbo Møller er valgt som bestyrelsesmedlemmer frem til generalforsamlingen 2020.

  • Tinna Kruse stiller ikke op til genvalg.
  • Søren Gersbo Møller stiller ikke op til genvalg.
  • Jeanette Saaby stiller op til nyvalg som bestyrelsesmedlem for en periode på to år.
  • Nyt medlem søges for opstilling til nyvalg som bestyrelsesmedlem for en periode på to år.

Ad 11. Mogens Hørder og Jeanette Saaby er valgt som suppleanter frem til generalforsamlingen 2020.

  • Mogens Hørder stiller op til genvalg som suppleant for en periode på et år.
  • Nyt medlem søges for opstilling til nyvalg som suppleant for en periode på et år.

Ad 12. Niels Jørgen Nørgaard og Villy Petersen er valgt som revisorer frem til generalforsamlingen i 2020.

  • Niels Jørgen Nørgaard stiller op til genvalg som revisor for en periode på et år.
  • Villy Petersen stiller op til genvalg som revisor for en periode på et år.

Ad 13. Anette Thysen er valgt som revisorsuppleant frem til generalforsamlingen i 2020.

  • Anette Thysen stiller op til genvalg som revisorsuppleant for en periode på et år.

Foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden: https://www.os-venner.dk/vedtaekter/

Fil med vedtægter er vedlagt denne indkaldelse.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen for Odense Symfoniorkesters Venner

Leif Møller Pedersen (Formand) – formand@os-venner.dk

Anders Brandt (Næstformand) – webmaster@os-venner.dk

Tinna Kruse (Sekretær) – sekretaer@os-venner.dk

Bo Thorsen (Kasserer) – kasserer@os-venner.dk

Søren Møller – sm@gersbo.dk