Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”Odense Symfoniorkesters Venner”

§1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Odense Symfoniorkesters Venner.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Odense.

§2. FORENINGENS FORMÅL

Stk. 1. Odense Symfoniorkesters Venner er en forening for alle musikinteresserede, der ønsker at støtte op om Odense Symfoniorkester (herefter kaldt OS)

Stk. 2. Foreningens formål søges realiseret gennem:

– At være samarbejdspartnere og ambassadører for OS og dermed blive synlige som et netværk af musikinteresserede.

– At skabe et fællesskab mellem foreningens medlemmer gennem aktiviteter, tilbud og arrangementer.

– At etablere interessegrupper til bearbejdelse og realisering af konkrete ønsker og behov fra medlemmerne og fra OS.

§3. FORENINGENS MEDLEMMER

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, mod betaling af et årskontingent. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år inden udgangen af januar måned. Stk. 2. Medlemsrettigheder forudsætter, at medlemskontingentet er betalt.

Stk. 3. Et medlem, der ikke respekterer nærværende vedtægt eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§4. GENERALFORSAMLING

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 1 måneds varsel ved e-mail til medlemmerne.

Stk. 3. Hvor intet andet er bestemt i vedtægten, træffes der beslutninger på generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af deltagere, se dog §9 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk. 4. Hvert medlem har én stemme. Der stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivninger. Såfremt dirigenten eller to medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig.

Stk. 6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Fremlæggelse af budget for indeværende år 6. Fastsættelse af årskontingent for det kommende kalenderår 7. Behandling af indkomne forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer 8. Orientering fra Odense Symfoniorkester 9. Valg af formand 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen 12. Valg af revisorer 13. Valg af revisorsuppleant 14. Eventuelt Stk. 7. Over generalforsamlingens forhandlinger føres protokol, der underskrives af dirigent, referent og bestyrelsens formand.

Stk. 8. Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet (under dagsorden pkt. 7), skal skriftligt/digitalt pr. email være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det begæres af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med 14 dages varsel ved e-mail til medlemmerne.

§5. BESTYRELSE

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og fire medlemmer. OS udpeger to repræsentanter fra OS som observatører uden stemmeret. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, idet formanden vælges for to år i ulige år og de øvrige medlemmer vælges for to år. 2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige årstal og 2 er på valg i ulige årstal.

Stk. 2. Repræsentanter for OS udpeges af OS i ulige årstal for to år.

Stk. 3. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for et år. Disse kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 4. 2 revisorer og en revisorsuppleant vælges for et år.

Stk. 5. Valgbare jfr. stk. 1, 3 og 4 er medlemmer af foreningen. Genvalg kan finde sted for alle. Bestyrelsens medlemmer og øvrige valgte medlemmer er ulønnede.

Stk. 6. Efter hvert valg på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger en persondataansvarlig.

Stk. 8. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6. REGNSKAB OG FORMUEFORHOLD

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen af foreningens regnskab foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Det stiftende kalenderårs regnskab indlægges i følgende hele regnskabsår.

Stk. 2. Foreningens økonomi administreres af bestyrelsen.

§7. HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§8. TEGNINGSRET FOR FORENINGEN

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 §9. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1. Ændring af vedtægt kræver, at beslutningen vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 2. Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt en generalforsamling er for fåtallig, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

Stk. 3. Er foreningens opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne ved almindelig stemmeflertal bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler til fremme eller støtte af foreningens formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. august 2019:

Søren Møller
——————————
Dirigent

Leif Møller Pedersen
——————————
Formand